Anasayfa            İlanlarınız             Üye ol               Üyelerimiz        Sitede Ara         Hizmetlerimiz           İletişim

Anasayfa            İlanlarınız             Üye ol               Üyelerimiz        Sitede Ara         Hizmetlerimiz           İletişim
KİLİS'Lİ ÜNLÜLER

CANBOLAD BEY (XVI.Yüzyıl) 

       Tahminen 1504 yılında doğmuştur. Canbolad Bey’in babası Kasım Bey, Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferinde Hayre Bey’le birlikte  padişahın yanında yer alınca; Yavuz Sultan Selim, Kasım Bey’i İstanbul’a  çağırdı. Daha sonra Halep Beylerbeyi Karaca Paşa’nın iftirasına uğrayan Kasım Bey idam edildi, ama oğlu Canbolad, padişahın koruması altına alındı.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Belgrad, Boğdan, Rodos ve Bağdat seferlerine katılarak yararlılıklar gösteren Canbolad Bey, daha sonra Kilis ve yöresindeki asayişi sağlamakla görevlendirildi. Kimi kaynaklar, Kilis ve yöresinin kendisine “ocaklık” olarak verildiğinden söz eder.

Canbolad Bey, padişah III. Selim döneminde Kıbrıs’ın fethi sırasında (1571) Magosa’da şehit olmuştur.

Kilis’te kendi adını taşıyan ve halen hizmet veren cami (Canbolai/Canboladiyye/Canbolaoğlu/Tekke/Tekye Camii) yanında türbesi de bulunan Canbolad Bey’in vakfiyesi de vardır.


RUHİ EFENDİ (1720-1797)

           Öğrenimini Kilis’te yaptı; Güllü Cami Medresesi’nde dersler verdi. Arapça ve Farsça bilen Ruhi Efendi,  İslam kültürü ve tasavvuf konusunda yaptığı çalışmalar yanında şiir de yazmıştır.          “İnşa”,  “Kur’an Havası”, “İbretname” adlı yapıtları yanında bir de “Divan’ı” vardır.


BEKİR    VAHİD  EFENDİ  (1802-1887)

İlk öğrenimini mahalle mektebinde yapan Bekir Vahid Efendi, medresede önce Hocazade Abdurrahman Efendi’nin, sonra Sadakazade Hacı Sadık Efendi’nin derslerine devam etti. Arapça ve Farsça bilen Bekir Vahid Efendi, hocalarından icazet alarak Ulu Camii Medresesi’nde dersler verdi. “Ebced” hesabıyla Salih Ağa çeşmesinin kitabesini de yazan Bekir Vahid Efendi  şiir de yazmıştır.


ABDULLAH SERMEST EFENDİ (1819-1880)

Öğretimine  Kilis’te mahalle mektebinde başladı. Hacı Hafız Efendi’nin derslerine devam etti. Kilis’i işgal eden Mısırlı İbrahim Paşa, Abdullah Sermest Efendi’yi Mısır’a asker olarak gönderdi. Burada  zamanın ünlü hekimi Kölit Bey’den tıp; daha sonra Mekke’de   Şeyh Mehmet Canı Efgani’den de  tasavvuf dersleri aldı. Kilis’e  dönerek Baytazzade Tekkesini kurdu.

Mutasavvuf bir şair olan Abdullah Sermest Efendi’nin şiirlerini içeren “Divan’dan” başka “Sıffeyn Vakası” adlı bir de risalesi vardır.


HOCAZADE ABDULLAH ENVERİ EFENDİ (1826-1887)

          Büyük Hoca adıyla ünlü Hocazade Abdurrahman Efendi’nin oğludur. İlk öğrenimini ve yüksek öğrenimini babasının yanında, onun derslerine devam ederek yaptı. İcazetnamesini aldıktan sonra, Kesik Minare Medresesi’nde dersler vermeye başladı.

Akıl yürütme ve mantık konusunda çalışmalar yapan Abdullah Enveri Efendi,özellikle mantık konusundaki yazılarıyla ünlüdür.

“Tastikat”  haşiyesini Abdülmecit Hana takdim etti, ödül aldı.

Başlıca yapıtları : “Tasavvurat Tastikat Fenari ve İsagoci Haşiyesi” , “Hüseyniye Haşiyesi”, “Celattini Devvani Haşiyesi”, “Akaid Şerhi Haşiyesi”, “Hayali Haşiyesi”,“Tezhibül Mantık Haşiyesi”, “ Miribül Fetih Haşiyesi”.

                                            

NECİP ASIM YAZIKSIZ (1861-1935)

          Kilis’te bir süre Bekir Vahit Efendi’den dersler alan Necip Asım Bey, Şam Askeri İdadisi’nde okuduktan sonra 1880 yılında İstanbul Harp Okulu’ndan mezun oldu. II.Meşrutiyet’ten (1908) sonra İstanbul Dar-ül Fününu’nda müderrislik yaptı; 1927 yılında da Erzurum milletvekili oldu.

            Türk tarihini ilk kaleme alanlardan biri olan Necip Asım Bey, Arap harfleriyle  “etrak” biçiminde yanlış yazılan “Türk”, sözcüğüne “vav” harfi ekleyerek  doğru yazılmasını sağladığı için “vavlı Türk” adıyla anılır.

            Türk dilinin sadeleşmesi için  uğraş veren Necip Asım Yakasız’ın “Lugat-ı İlmiye ve Fenniye”, “Usul ve İnşa”, “Ural-Altay Lisanları”, “Mükemmel Sarf ve Nahiv-i Osmani”, “Eski Türk Yazısı”, “Türk Tarihi Umumisi”, “Milli Aruz”, “İlm-i Lisan”, “Osmanlı Tarihi”, “Eski Savlar”, “Orhon Abideleri” adlı yapıtları vardır.


MUALLİM RİF’AT BİLGE (1874-1953)

İlk ve orta öğrenimini Kilis’te tamamlayan Rifat Bey, bir süre “Kör Hüseyin Ağa Medresesi’ne devam etti. Bekir Vahit Efendi, Hacı Fazıl Efendi ve Keçikzade Müftü Abdurrahman Efendi’den  dersler aldı. Sonra İstanbul’a giderek Dar-ül Muallimin Mektebi’ne (Yüksek Öğretmen Okulu) girdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde ve bir çok yüksek okulda Arapça, Farsça, Türkçe, Coğrafya, Tarih, Edebiyat,  Akaid,  dersleri verdi.  

Türk kültürü için çok önemli olan bir çok eski eser, onun gayretli çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır.

Türk Dil Kurumu’nun yürüttüğü “Tarama Sözlüğü” çalışmalarını başlatan ve dilimize pek çok sözcük kazandıran Muallim Rıfat Bilge’nin başlıca çalışmaları şunlardır:

Kaşgarlı Mahmut’un Divanı Lügat-ı Türk, Kitab-ı Dede Korkut,   Katip Çelebi’nin Keşf-i Zünun ve Zeyli Bağdat’lı İsmail Paşa’nın Esma-ül Müellifin, Kubt-i Mekki’nin İstanbul Seyahatnamesi  ile Sadi’nin Gülistan ve Bostan adlı yapıtlarının tercümesidir.


İSLAM BEY  (1897-1970)

Kilis’in güçlü ailelerinden (Hacı Şerif Ağa) olan İslam Bey’in asıl adı Mehmet’tir.

I.Paylaşım Savaşı’nda Çanakkale’de savaşır. Mondoros Mütarekesi hükümlerine göre Osmanlı ordusu terhis edilince Kilis’e döner. Bölgenin İngiliz ve Fransız askerlerince  işgal edilmesi üzerine Kilisli yurtseverlerle birlikte Kuvay-ı Milliye örgütünü kurup, düşmanı yöreden kovuncaya dek savaşır. Cumhuriyet yönetimi döneminde bir süre Kilis Belediye Başkanlığı da yapan İslam Bey’in, Kilis adıyla  özdeşleşmiş bir ünü vardır. 


HAFIZ KAMİL KIDEYŞ (1911-1984)

           İlk öğrenimini özel olarak Ahmo Hoca ve Hafız Efendi’den alarak tamamladı. Daha sonra Antakya ve Halep’te bulundu. Arapça, Farsça bilen Hafız Kamil, Şeyh Necip  Efendinin derslerine katıldı; Şabaniye ve Haşimiye Medreselerini bitirerek, icazetname’sini  aldı.

Kur’an hıfzından başka “Subhe-i Sıbyan”,“Tuhfe” günümüze ulaşan belli başlı çalışmalarıdır.


Prof.Dr.ALAEDDİN YAVAŞÇA (01.Mart.1926)

         Babası, Kilisli Divan şairlerinden Yavaşçazade Sezai Efendi’nin oğlu, Hacı Cemil Efendi’dir. Annesi Kınoğlu Kadri Efendi’nin kızı Enver Hanım’dır.

Kilis Kemaliye İlkokulu’nu ve Kilis Ortaokulu’nu bitirdikten sonra lise öğrenimini Konya Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamladı. Tıp Fakültesini bitirip, “kadın doğum” hastalıkları üzerine ihtisas yaptı. İstanbul’da çeşitli  hastanelerde çalıştıktan sonra Haseki Hastanesi Başhekimi iken emekli oldu.

Üniversitede tıp öğrenimi yaparken, Sadettin Arel, Zeki  Arif Ataergin, Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Mesud Cemil, Ekrem Karadeniz gibi Türk musikinin değerli ustalarından  dersler alan Dr.Alaeddin Yavaşça; İstanbul Belediye Konservatuarı, İstanbul Üniversitesi Türk Musikisi Korosu, İleri Türk Musikisi Konservatuarı’nda solist, koro şefi olarak çalıştı. Türk musikisine katkılarından dolayı kendisine profesörlük unvanı verdi.

Prof.Dr. Alaaddin Yavaşça’nın icracılığı yanında 450 civarında beste, semai, şarkı, çeşitli saz eserleri (peşrev, saz semaisi, ayin ve ilahi) formunda besteleri vardır. Bunların  çoğu TRT repertuarına girmiştir.


Kilis'imin bağları Baharında kışında Sevdası gönlümdedir
Kekik kokar dağları Toprağında taşında Hayali gözümdedir
Kültürü aydınları Sihirli bir güzellik var Tarihten ses getiren
Aydınlatır çağları Kara taşın başında Büyü camilerdedirİnsanları cömerttir Akşam güneş batarken Yemyeşil ovasından
Hemde efece merttir Gün uykuya yatarken Zeytinler arasından
İkramda ve sevgide Kilis bir başkalaşır Anılar canlanıyor
İller içinde tektir O demleri yaşarken Yılların arkasıdan

Prof. Dr. AHMET TANER KIŞLALI  (1939-1994)

         Anne ve babasının memuriyet nedeniyle Zile’de doğan Ahmet Taner Kışlalı, ilk ve ortaokul öğrenimini Kilis’te tamamladı. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nde mezun olduktan sonra bir yıl Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’ne devam etti; daha sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi. Bu okuldan mezun olunca Fransız Hükümeti’nin verdiği bir burstan yararlanarak Fransa’ya gitti. Paris Hukuk ve İktisadi  Bilimler Fakültesi’nde doktora öğrenimi tamamladı.1967 yılı sonunda “Anayasa Hukuku ve Siyaset Bilimi” dalında doktor unvanını kazandı.

1968’de Ankara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu’da daha sonra Hacettepe Üniversitesi İdari Bilgiler Fakültesi’nde, 1974 yılında da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’de öğretim üyesi olarak çalıştı. 1977 yılında İzmir milletvekili olan Ahmet Taner Kışlalı, bu yasama döneminde Kültür Bakanı olarak görev yaptı. 1988’de profesör olan Ahmet Taner Kışlalı  bir suikast sonucu yaşamını yitirdi. 

Çok sayıda makalesi yanında belli başlı yapıtları:

“Forces Politigues Dans la Turguie Modern”, “Öğrenci Ayaklanmaları”, “Siyaset Bilimi”


NEJAT UYGUR (1927)  

        1927 yılında Kilis’te yılında doğdu. Öğreniminin bir kısmını Kilis’te yaptı. Daha sonra. İstanbul Güzel sanatlar Akademisi  heykel bölümüne girdi. Ama sanat yaşamına tiyatro ile devam etti. Bir süre  Halkevleri Tiyatro Toplulukları’nda çalıştıktan sonra kendi adına bir tiyatro topluluğu kurdu. TRT’de ve özel televizyonlarda çeşitli oyunlar sergiledi.

Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun yaşayan son temsilcilerinden biri olan Nejat Uygur’un sahnelediği ve bizzat oynadığı başlıca oyunlar şunlardır:

“Cibali Karakolu”, “Damdaki Zurnacı”, “Kilis Horozu”, “Ümit mi, Simit mi?”


SEYFETTİN BAŞCILLAR (1930-

        İlk ve orta öğrenimini Kilis’te tamamladıktan sonra Gaziantep Lisesi’ni bitirdi. Ankara  Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden mezun oldu; Gaziantep ve Kilis’te veterinerlik  yaptı.

Şiirimizde “İkinci Yeni Şiir” akımının önemli temsilcilerinden olan ozanın şiirleri; “Türk Dili” , “Yeditepe” , “Sanat Olayı”, “Hisar” ve “Papirus” adlı dergilerde yayımlandı.

Başlıca yapıtları: “Önce Bulut Vardı”, “Altınçağı Ölümün” , “Çicek ve Silah” , “ Sokak Şarkıları Unutulmasın”, “Kıyısızlık” ve “Kilis’li Divan Şairleri Antolojisi”

HINCAL ULUÇ (1939)

1939’da Kilis’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kilis’te tamamladıktan sonra Ankara Kurtuluş Lisesi’ni, daha sonra  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi.

         “Yeni Gün”,”Olay”, “Sabah” adlı gazeteler yanında “Erkekçe”,”Gelişim Spor” ve “Nokta” adlı dergilerde genel yayın yönetmeni ve köşe yazarı olarak çalıştı.

İngilizce bilen Hıncal ULUÇ, 1982, 1983, 1987 yıllarında Gazeteciler Cemiyeti tarafından yılın gazetecisi seçildi.

“Sarı Basın Kartı” sahibi olan gazeteci-yazarın “Sarı Kırmızı Kaşkol” adlı bir kitabı vardır.

Öztürk SERENGİL:

1932 Artvin doğumlu olup Kilisli memur ailesinin oğludur.Çocukluğu babasının memuruyeti
nedeniyle değişik kentlerde geçmiştir.Ünlü sinema sanatçımızın 100'ün üzerinde filmi olup
geçtiyimiz yıllarda vefat etmiştir.


Orgeneral Doğan GÜREŞ:

Kilisli ünlü türk askeri olup,1926 doğumludur.Ulaştırma subayı olarak Harp Okulu'nu(1947)
ve Harp Akedemisini(1965) bitirdi.Çeşitli askeri görevlerde bulunduktan sonra 1985 yılında
Orgeneralliğe yükseldi.Harp Akedemileri Komutanlığı,1.Ordu Komutanlığı yaptı.1988'de Kara
Kuvvetleri Komutanlığı'na,Aralık 1990'da Genelkurmay Başkanlığı'na atandı.Emekli olduktan
sonra aynı yıl(1995) Kilis Milletvekili seçildi.Halen ikinci kere milletvekili olarak görev
yapmaktadır.

Orgeneral Safter NECİOĞLU:

Kilisli Necioğlu ailesindendir.Hava Kuvvetleri'nin değişik kademelerinde önemli hizmet-
lerde bulunmuş,Hava Kuvvetleri Komutanı olarak bu görevinden emekli olmuştur.


Nedim ÖKMEN:

1950'li yıllarda Gaziantep(Kilis) milletvekili seçildikten sonra Tarım ile Maliye Bakan-
lığı yapmıştır.Ünlü siyaset adamıdır.1967 yılında İstanbul'da ölmüştür.

Aydan ŞENER:

Kilis'te doğmuştur.Bir süre Kilis Lisesi'nde müzik öğretmenliği yapan müzisyen bir baba-
nın kızıdır.Babası ayrıca Kilis Lisesi marşının da bestekarıdır.Sinema ve televizyon sanat
çısı olarak ünlenmiş olup,en önemli filmi Çalıkuşu'dur.


İ.Halil TAŞKENT:

Kilis'de doğmuş ilk ve orta öğrnimini burada tamamlamıştır.Lise Coğrafya öğretmenliğin-
den emekli olmuştur.TV.programları(TSM) yapmıştır.Türk Sanat Müziği solisti,bestekar ve
şarkı sözü yazarıdır.